Proprietatea comună

 

      Formele proprietății comune sunt:

     1. proprietatea pe cote-părți sau coproprietatea

     2. proprietatea în devălmășie.

 

      Coproprietatea poate fi forțată sau obișnuită.

 

     COPROPRIETATEA OBIȘNUITĂ

      Fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-părți din dreptul de proprietate și poate dispune în mod liber de aceasta.

  

      Coproprietarii vor împărți beneficiile și vor suporta sarcinile coproprietății, proporțional cu cota lor parte din drept. Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de către coproprietari, în proporție cu cotele lor părți.

   

      Actele de administrare, precum încheierea sau denunțarea unor contracte de locațiune, cesiunile de venituri imobiliare cu privire la bunul comun, pot fi făcute NUMAI cu ACORDUL COPROPRIETARILOR ce dețin majoritatea cotelor-părți.

  

      Orice acte juridice de dispoziție, actele de folosință cu titlu gratuit, cesiunile de venituri imobilire și locațiunile încheiate pe termen mai mare de 3 ani, precum și actele care urmăresc exclusiv înfrumusețarea bunului se încheie CU ACORDUL TUTUROR COPROPRIETARILOR.

  

      Orice act juridic cu titlu gratuit este considerat act de dispoziție.

 

 

    COPROPRIETATEA FORȚATĂ

      Se află în coproprietate forțată:

  •  terenul pe care se află clădirea
  •  fundația, curtea interioară, structura, structura de rezistență, pereții perimetrali și despărțitori, acoperișul, terasele, scările și casa scărilor, holurile, pivnițele, subsolurile necompartimentate, ascensoarele, antenele colective, etc.
  • instalațiile de apă și canalizare, electrice, de încălzire și de gaze până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate exclusivă
  •  zidul, șanțul, orice despărțitură dintre două fonduri, dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate
  •  bunurile imobile ce fac obiectul proprietății periodice
  •  bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a două imobile vecine, cum ar fi potecile, fântânile, drumurile, izvoarele
  •  bunurile comune afectate utilizării a două sau mai multe fonduri, cum ar fi instalații de încălzire.

  

      COPROPRIETATE FORȚATĂ NU POATE ÎNCETA PRIN PARTAJ.