Efectele produse de mediere în domeniul dreptului penal

 

      1. În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară ÎNAINTEA ÎNCEPERII PROCESULUI PENAL

      Acordul de MEDIERE și Procesul-verbal de închidere a medierii TREBUIE comunicat organului judiciar.

      Organul de cercetare penală înaintează procurorului dosarul împreună cu propunerea de încetare a urmăririi penale.

      Procurorul se pronunţă asupra încetării urmăririi penale prin ORDONANȚĂ, dispunând potrivit art. 11 pct. 1 lit. c) Cod Procedură Penală. În cazul în care nu s-a pus în mişcare acţiunea penală, încetarea urmăririi penale se pronunţă prin REZOLUȚIE motivată.

      Copia ordonanţei sau rezoluţiei prin care procurorul dispune încetarea urmăririi penale se comunică persoanei care a făcut sesizarea, învinuitului sau inculpatului şi, după caz, altor persoane interesate.

 

      Persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată.      2. În cazul în care medierea se desfăşoară DUPĂ ÎNCEPEREA PROCESULUI PENAL

 

      În acest caz, JUDECATA SE SUSPENDĂ, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere.

      Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de legea medierii, dar NU MAI MULT DE 3 LUNI de la data semnării contractului de mediere.

      Procesul penal SE REIA DIN OFICIU, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile NU S-AU ÎMPĂCAT, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni.

       Acordul de MEDIERE (dacă este cazul) și Procesul-verbal de închidere a medierii (indiferent de rezultatul medierii) TREBUIE comunicat instanței.

      Potrivit art. 345 Cod Procedură Penală instanța hotărește prin SENTINȚĂ asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal.

      Dacă părțile au încheiat un ACORD DE MEDIERE, instanța pronunță încetarea procesului penal potrivit art. 11 pct. 2 Cod Procedura Penală.

  

      Articole utile din Codul de Procedura Penală:

      Art. 11
Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal
Când se constată existenţa vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10:
1. În cursul urmăririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, dispune:
a) clasarea, când nu există învinuit în cauză;
b) scoaterea de sub urmărire, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)–e), când există învinuit sau inculpat în cauză;
c) încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)–h), i1) şi j), când există învinuit sau inculpat în cauză.
2. În cursul judecăţii instanţa pronunţă:
a) achitarea în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)–e);
b) încetarea procesului penal în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)–j).

      Art. 228
Începerea urmăririi penale
(1)Organul de urmărire penală sesizat în vreunul dintre modurile prevăzute la art. 221 dispune prin rezoluţie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute la art. 10.
(11)Rezoluţia de începere a urmăririi penale va cuprinde data şi ora la care s-a dispus începerea urmăririi penale şi va fi înregistrată într-un registru special.
(2)În cazul prevăzut la art. 10 lit. b1), organul de urmărire penală înaintează dosarul procurorului cu propunerea de a dispune, după caz, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală.
(3)Abrogat.
(31)Rezoluţia de începere a urmăririi penale, emisă de organul de cercetare penală, se supune confirmării motivate a procurorului care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală, în termen de cel mult 48 de ore de la data începerii urmăririi penale, organele de cercetare penală fiind obligate să prezinte totodată şi dosarul cauzei.
(4)Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate după primirea plângerii ori denunţului rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute la art. 10, organul de urmărire penală înaintează procurorului actele încheiate cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală.
(5)Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite condiţiile arătate în alin. 4, restituie actele organului de urmărire penală, fie pentru completarea actelor premergătoare, fie pentru începerea urmăririi penale.
(6)În cazul în care procurorul este de acord cu propunerea, dispune prin rezoluţie neînceperea urmăririi penale. În situaţia în care procurorul îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală, motivarea rezoluţiei este facultativă sau poate cuprinde doar argumente suplimentare. Copie de pe rezoluţie şi de pe propunerea organului de cercetare penală se comunică persoanei care a făcut sesizarea, precum şi, după caz, persoanei faţă de care s-au efectuat acte premergătoare. Dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. c1) se aplică în mod corespunzător.
(61)Împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale se poate face plângere la instanţa de judecată, potrivit art. 2781şi următoarele.
(7)Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urmărirea penală, procurorul infirmă rezoluţia şi restituie actele organului de urmărire, dispunând începerea urmăririi penale.

      Art. 242
Cazuri de încetare
(1)Încetarea urmăririi penale are loc când se constată existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f)–h), i1) şi j) şi există învinuit sau inculpat în cauză.
(2)Dacă în aceeaşi cauză sunt mai mulţi învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, încetarea urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există cazul de încetare a urmăririi.

      Art. 243
Procedura încetării
(1)Organul de cercetare penală, când constată existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f)–h), i1) şi j), înaintează procurorului dosarul împreună cu propuneri de încetare a urmăririi penale.
(2)Procurorul se pronunţă asupra încetării urmăririi penale prin ordonanţă, dispunând potrivit art. 11 pct. 1 lit. c). În cazul în care nu s-a pus în mişcare acţiunea penală, încetarea urmăririi penale se pronunţă prin rezoluţie motivată.
(3)Atunci când cazul de încetare a urmăririi penale priveşte un învinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie să se pronunţe asupra încetării urmăririi penale în aceeaşi zi în care a primit propunerea de încetare de la organul de cercetare penală. Dacă procurorul a dispus încetarea urmăririi penale, măsura arestării preventive încetează de drept, învinuitul sau inculpatul fiind pus de îndată în libertate.

      Art. 279
Organele cărora li se adresează plângerea
(1)Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere.
(2)Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.

      Art. 345
Rezolvarea acţiunii penale
(1)Instanţa hotărăşte prin sentinţă asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal.
(2)Condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.
(3)Achitarea sau încetarea procesului penal se pronunţă potrivit art. 11 pct. 2.
(4)Când instanţa a constatat că există cazul prevăzut în art. 10 lit. b1), o dată cu achitarea face şi aplicarea art. 181alin. 3 din Codul penal.
(5)Dacă instanţa a dispus înlocuirea răspunderii penale, o dată cu încetarea procesului penal face aplicarea art. 91 din Codul penal.