Aspecte privitoare la succesiuni

09.10.2013 15:37

 

DESCHIDEREA MOȘTENIRII

    Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

    Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau dacă este cazul, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasî definitivă.

 

TERMENUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ

    Potrivit CODULUI CIVIL dreptul de opțiune succesorală se exercită în termen de UN AN de la data deschiderii moștenirii.

    Termenul de opțiune curge:

    - de la data nașterii celui chemat la moștenire, dacă nașterea s-a produs după deschiderea moștenirii,

    - de la data înregsitrării morții în registrul de stare civilă,

    - de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit duă deschiderea moștenirii,

    - de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de rudenie pe care se întemeiază vocația sa la moștenire.

 

ACCEPTAREA MOȘTENIRII

    Acceptarea poate fi expresă sau tacită.

    Acceptarea este EXPRESĂ  când succesibilul își însușește calitatea de moștenitor printr-un ÎNSCRIS AUTENTIC sau SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ.

    Acceptarea este TACITĂ când succesibilul face un act pe care nu îl putea face decât în calitate de moștenitor.

    Acte cu valoare de acceptare tacită:

    - înstrăinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de către succesibil a drepturilor asupra moștenirii,

    - renunțarea, chiar gratuită, în folosul unui succesibil sau mai multor succesibili,

    - acte de dispoziție, administrare DEFINITIVĂ sau folosință a bunurilor din moștenire.

   Actele de administrare, îngrijire și conservare provizorii nu valorează ca acte de acceptare.