Înființare firmă Partea I

11.10.2013 09:20

Documente necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului Timiș, a unei societăți în în nume colectiv, in comandită simplă sau cu răspundere limitată:

1.  Cererea de înregistrare;

2.  Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3.  Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii,

4.  Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat  unic în altă societate cu răspundere limitată (original);

5.  Actul constitutiv (original);

6.  Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la Administraţia Finanțelor Publice Timișoara;

7.  Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluia şi imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţine prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului);

8.  Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluia şi imobil cu destinaţie de sediu social;

9.  Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

10.  Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);

11.  Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

12.  Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

13.  Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

14.  Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);

15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

16.  Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original).

17.  Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (taxele se calculează de referenții Oficiului Registrului Comerțului și se plătesc la casieria instituției):

- taxele de registru;

- timbre fiscale în valoare de 4 lei;

- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.