Clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

 

      Orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

      În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

      Profesioniștii nu au voie să includă clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

      Sunt considerate CLAUZE ABUZIVE, acele prevederi care:

 •   dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract
 •   obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului
 •  obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale sale
 •  dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să își exprime opțiunea a fost insuficientă
 •  dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor și serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu
 •  dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile contractuale
 •  dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale
 • restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu își îndeplinește obligațiile contractuale
 •  obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist
 •  restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, (dacă profesionistul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale sau a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale)
 • exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acțiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor și serviciilor
 • exclud dreptul conumatorului de a întreprinde o acțiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în același timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj
 •  permit în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părți din contract
 •  dau dreptul profesionistului să transfere obligațiile contractuale unei terțe persoane fără acordul consumatorului, dacă acest transfer servește la reducerea garanțiilor sau a altor răspunderi față de consumator
 •   interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanță pe care el ar avea-o asupra profesionistului
 •  prevăd ca prețul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a crește prețurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care prețul final este prea mare în raport cu prețul convenit la momentul încheierii contractului.  Exceptie: clauzele de indexare a prețurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiția ca metoda prin care prețurile variază să fie descrisă în mod explicit.
 •  permit profesionistului obținerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor în suma echivalentă și pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist
 •  dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă același drept și pentru consumator
 •  dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepția unor motive întemeiate.


      Articol în conformitate cu Legea nr. 192/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată.